Terms and Conditions pl


Tutaj mogą zapoznać się Państwo z wszystkimi naszymi zasadami i warunkami. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem info@airportdirect.is w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Wyłączenie odpowiedzialności

Akceptując niniejszy formularz, zgadzam się na wyłączenie odpowiedzialności i przyjęcie ryzyka. Zrzekam się wszelkich ewentualnych roszczeń, teraźniejszych i przyszłych, i zwalniam z jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz zgadzam się nie wnosić pozwu przeciwko firmie Airport Direct ani jej pracownikom w związku z obrażeniami ciała, śmiercią, uszkodzeniem mienia lub jego utratą poniesionymi przeze mnie w wyniku uczestnictwa w przewozie autobusowym oferowanym przez Airport Direct z jakiejkolwiek przyczyny, w tym, bez ograniczeń, zaniedbania ze strony firmy Airport Direct, jej pracowników, partnerów wycieczkowych lub innych uczestników, jak również w związku ze śmiercią lub obrażeniami poniesionymi wskutek wojny, niepokojów społecznych albo epidemii. Ponadto zgadzam się, że w przypadku naruszenia niniejszej umowy i próby wniesienia pozwu przeciwko jakiejkolwiek ze stron tu wymienionych poniosę koszty wynagrodzenia prawnika i wszelkie inne poniesione przez tę stronę w ramach obrony.


Mam świadomość, że oferowane usługi wiążą się z typowymi zagrożeniami i ryzykiem podróży pojazdem mechanicznym, w tym ekstremalnymi warunkami pogodowymi podlegającymi gwałtownym i nieoczekiwanym zmianom. Akceptuję nieodłączne ryzyko związane z oferowanym transferem i ewentualność obrażeń ciała, śmierci lub uszkodzeń mienia lub jego utraty, które z niego wynikają.


Zgadzam się, że jeżeli doznam obrażeń lub zachoruję, firma Airport Direct lub jej pracownicy mogą, na mój koszt, zorganizować pomoc medyczną i akcję ratunkową, gdy uznają to za wskazane ze względu na moje zdrowie oraz bezpieczeństwo. Ponadto zgadzam się przez cały czas w trakcie transferu przestrzegać wszelkich dodatkowych instrukcji wydanych przez kierowcę lub inny personel, a także akceptuję fakt, że ich nieprzestrzeganie może skutkować obrażeniami, śmiercią lub trwałym kalectwem. Rozumiem, że niestosowanie się do instrukcji może skutkować usunięciem mnie z autobusu.


Klient rozumie i przyjmuje do wiadomości, że transfer obejmuje transport za pomocą pojazdu mechanicznego, w tym, ale nie wyłącznie, transportu wahadłowego, autobusowego lub minibusa. Klient przyjmuje do wiadomości i rozumie nieodłączne ryzyko powiązane z tego typu środkami transportu, a także potwierdza, że nie cierpi na żadne schorzenia, które uniemożliwiałyby mu korzystanie z tego typu środków transportu lub pociągały za sobą obrażenia lub szkody. Podczas gdy klient rozumie i akceptuje, że Airport Direct dochowa należytej staranności podczas obsługi jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego wykorzystywanego na potrzeby transferu, ma również świadomość, iż Airport Direct nie bierze na siebie odpowiedzialności ani nie udziela żadnych, wyraźnych czy domniemanych, gwarancji odnoszących się do stron trzecich, w tym innych kierowców pojazdów mechanicznych.


Klient zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że Airport Direct nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, kradzieże lub uszkodzenia mienia osobistego posiadanego przez klienta podczas transferu, jakie mogą pojawić się w trakcie przejazdu lub w związku z nim. Klient niniejszym wyraźnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń, które klient, spadkobiercy klienta, jego następcy, cesjonariusze, małżonek, członkowie rodziny lub przedstawiciele prawni mogą mieć przeciwko Airport Direct w związku z jakąkolwiek tego typu stratą, kradzieżą czy uszkodzeniem lub na ich skutek. Oznacza to zatem, że klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie mienie osobiste posiadane przez klienta podczas transferu i zabiera je na przejazd na swoje własne ryzyko.


Wyrażam zgodę na udzielenie sponsorom tej podróży ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z mojego wizerunku w postaci zdjęć, wideo lub treści cyfrowych wyłącznie w celach promocyjnych, edukacyjnych i/lub komercyjnych. Klient niniejszym daje pełną zgodę Airport Direct na wykorzystanie i opublikowanie wizerunku klienta w reklamach oraz przyjmuje do wiadomości, że Airport Direct nie wynagradza gości w żaden sposób za korzystanie z następujących treści: zdjęć, obrazów, rysunków i renderingów, oraz za korzystanie z nich na potrzeby (między innymi): strony internetowej Airport Direct, broszur, reklam, biuletynów, komunikatów prasowych, artykułów w gazetach i czasopismach oraz wszelkich innych form promocji, informacji i publikacji zarówno drukowanych, jak i cyfrowych.
Jako uczestnik podróży przejmuję pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie, dobry stan samopoczucia i zdrowia w trakcie podróży. Świadomie i umyślnie akceptuję wszelkie ryzyko. Wyrażam zgodę na to, że ani Airport Direct, ani nikt z personelu firmy lub obiektu nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za ewentualną szkodę, która może mi się przytrafić. 


Przystępując do niniejszego zrzeczenia się i zwolnienia, nie polegam na żadnych ustnych, pisemnych ani wizualnych oświadczeniach od Airport Direct lub jego personelu, ani żadnych innych zachętach lub przymusie, aby wziąć udział w takiej podróży. Potwierdzam, że z własnej woli przeczytałem/-am i zrozumiałem/-am regulamin przeprowadzenia podróży lub wydarzenia oraz zasady zrzeczenia się i zwolnienia, a także zgadzam się, że to zrzeczenie się i zwolnienie będzie wiążące dla moich spadkobierców, najbliższych krewnych, wykonawców, administratorów i następców.

Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie strony Airport Direct. Airport Direct ma nadzieję, że ta witryna będzie pouczająca i łatwa w nawigacji.

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich klientów korzystających z usług Airport Direct oraz do informacji i usług dostępnych za pośrednictwem tej strony internetowej https://airportdirect.is/. Regulamin może zostać zaktualizowany bez powiadomienia. Jeśli nie zgadzasz się z tym regulaminem, radzimy nie korzystać z naszych usług ani strony internetowej. Korzystając z tej strony, zgadzasz się być prawnie związany/-a warunkami niniejszej polityki.

Prywatność

Aby zapewnić naszym klientom możliwość zakupu produktów online, musimy gromadzić podstawowe informacje o naszych klientach za pośrednictwem tej witryny, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe, płeć itp. Airport Direct nie udostępni żadnych danych osobowych poza firmę.

Odpowiedzialność  

Airport Direct nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne informacje na tej stronie z powodu trudności technicznych lub problemów z oprogramowaniem. Airport Direct zastrzega sobie prawo do zmiany planu podróży lub harmonogramu bez uprzedniego ostrzeżenia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub wydatki wynikające z opóźnień czy zmian przylotu lub odlotu samolotu, lub innych usług, obrażeń, choroby, wypadku, strajku, szkód, zaniedbań, pogody, wojny czy innych przyczyn niezależnych od Airport Direct. Wszelkie takie straty i wydatki są osobistą odpowiedzialnością podróżnego.  Nie można zagwarantować miejsc, chyba że zostaną zarezerwowane. Usługi Airport Direct są dostępne w wybranych hotelach i pensjonatach.

Airport Direct potwierdza, że torby podróżne zostały zaprojektowane w celu ochrony ich zawartości. W wyniku normalnej obsługi Twój bagaż może wykazywać oznaki zużycia. Airport Direct nie ponosi odpowiedzialności ani za drobne skaleczenia, zadrapania i wgniecenia, ani za przedmioty wystające z toreb podróżnych, takie jak składane uchwyty, koła, paski i wózki bagażowe. Airport Direct nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony bagaż. Pasażerom zaleca się umieszczenie własnego bagażu w luku bagażowym autobusu, jeśli przewożą bagaż, który wymaga szczególnej ostrożności. Pasażerom zaleca się pełne ubezpieczenie bagażu przed podróżą.

Ceny   

Wycieczki i usługi zależą od wahań kursów walut i warunków firm współpracujących, które mogą świadczyć usługi transportowe i inne. 

Obowiązki pasażera

Bilet: Po otrzymaniu biletu pasażerowie muszą sprawdzić, czy nie zawiera on błędów. Jeśli na bilecie widoczne są jakiekolwiek błędy, należy jak najszybciej powiadomić o tym personel sprzedażowy i usługowy Airport Direct. Pasażerowie muszą mieć bilet do wglądu podczas podróży. 

Przybycie na lotnisko: Airport Direct zaleca pasażerom przybycie na lotnisko nie później niż 3 godziny przed odlotem. Pasażerowie, którzy nie zachowają 3 godzin między przyjazdem autobusu a odlotem, robią to na własne ryzyko. Airport Direct nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z dużego ruchu, wypadków, pogody lub innych warunków drogowych.

Właściwe korzystanie z usług: Pasażerowie są odpowiedzialni za upewnienie się, że korzystają z właściwej usługi u właściwego usługodawcy, a także wysiadają we właściwym miejscu docelowym.

Bilet z elastycznymi datami podróży / gwarancja przy opóźnieniu lotu: Dla zagwarantowanego transportu w przypadku opóźnienia lotu zdecydowanie zalecamy klientom zakup elastycznego biletu (z elastycznymi datami podróży) przy rezerwacji usługi ekonomicznej lub gwarancji przy opóźnieniu lotu w ramach rezerwacji naszej usługi Premium. Jeśli klienci nie będą posiadać elastycznego biletu lub gwarancji przy opóźnieniu lotu i spóźnią się na zarezerwowaną podróż z powodu opóźnienia lotu czy z innych powodów, klienci będą zmuszeni kupić nowy bilet.

Przybycie do punktu wejścia na pokład: Pasażerowie muszą być gotowi w punkcie wejścia na pokład co najmniej 10 minut przed czasem odlotu. 

Przybycie do punktu odprawy bagażowej: Pasażerowie muszą być gotowi w punkcie odprawy bagażowej, gdy rozpocznie się odbiór (30 minut przed godziną odlotu). Pasażerowie są odpowiedzialni za przekazanie Airport Direct prawidłowych danych kontaktowych, żeby Airport Direct mógł skontaktować się z pasażerami w przypadku jakichkolwiek zmian w planie podróży lub w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, a zatem konieczności skontaktowania się z pasażerami.

Ograniczenia dotyczące autobusów: Z powodu ograniczeń autobusowych w centrum Reykjaviku określonych przez miasto nasze autobusy mogą nie być w stanie zatrzymać się tuż przed wybranym miejscem zakwaterowania. W takich przypadkach nasze autobusy zatrzymują się na najbliższym przystanku autobusowym. Z tego powodu może zdarzyć się tak, że pasażerowie będą musieli przejść krótki dystans.

Pasy bezpieczeństwa: Prawo zobowiązuje Cię do zapięcia pasów bezpieczeństwa na cały czas podróży pojazdem. To klient jest odpowiedzialny za spełnienie tego wymogu.

Zachowanie: Airport Direct zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu klientów, usunięcia ich z autokaru i anulowania biletów bez zwrotu kosztów, jeśli ich zachowanie będzie miało charakter gróźb, będzie obelżywe, łamiące prawo czy będzie miało inny charakter, który może powodować dyskomfort u innych pasażerów i/lub pracowników Airport Direct. W razie konieczności Airport Direct zaangażuje policję lub inne służby bezpieczeństwa.

Jedzenie i napoje: Prosimy uprzejmie, aby ograniczyć spożycie żywności do „przekąsek” (słodycze, frytki, ciastka itp.). Tylko napoje w zamkniętych pojemnikach są dozwolone na pokładzie.

Zmiana autobusu: W przypadku zmiany autobusu pasażerowie są odpowiedzialni za zabranie bagażu i wszelkich przedmiotów, które mogły zostać zabrane do następnego autobusu.

Obowiązki Airport Direct

Nasze zobowiązanie: Naszym obowiązkiem jest przewożenie pasażerów i dozwolonego bagażu zgodnie z obietnicą. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo i wygodę. Airport Direct może w nieprzewidzianych okolicznościach wynająć autobus zastępczy i/lub kierowcę z firmy trzeciej. Te zastępcze autokary mogą nie oferować takich samych udogodnień jak nasza normalna flota. Airport Direct nie oferuje w takich przypadkach żadnych zwrotów kosztów.

Dzieci: Dzieciom w wieku poniżej 14 lat powinny towarzyszyć osoby dorosłe podczas podróży. Airport Direct zastrzega sobie prawo do odmowy podróży dzieciom bez opieki. Dzieci i młodzież mogą zostać poproszone o ważny dowód wieku. 

Fotelik dziecięcy:  Islandzkie prawo zobowiązuje dzieci do korzystania z fotelików samochodowych podczas podróży pojazdem. Jeśli podróżujesz z dzieckiem, dodaj do swojej rezerwacji fotelik dziecięcy bez dodatkowych opłat. Prosimy sprecyzować wagę i wiek danego dziecka.
Dostępne są u nas dwa rodzaje fotelików dla dzieci w zależności od wagi dziecka:
Opcja 1: 0-13 kg
Opcja 2: 14-36 kg

Zwierzęta: Airport Direct nie będzie przewoził zwierząt, z wyjątkiem wyszkolonych psów asystujących. 

Płatności  

Airport Direct akceptuje następujące metody płatności.  Płatność online kartami kredytowymi od Mastercard i Visa. Nie ma żadnych opłat za obsługę płatności kartą kredytową, gdy wycieczki lub usługi są kupowane na naszej stronie internetowej airportdirect.is  Dział sprzedaży obsługuje karty kredytowe od Mastercard i Visa. Kasy biletowe przyjmują karty kredytowe Mastercard, Visa i American Express. Płatność zostanie wymieniona jako Airport Direct na wyciągu z karty kredytowej lub debetowej.  

Rezygnacje  

Wszystkie rezygnacje muszą zostać sporządzone pisemnie i przesłane na adres info@airportdirect.is. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz wysłać nam rezygnacji poprzez e-maila, skontaktuj się z nami telefonicznie (+354 497-8000). Rezygnacje otrzymane mniej niż 24 godziny przed odlotem zostaną obciążone w całości. Prosimy mieć na uwadze, że mogą obowiązywać inne zasady odwołania, jeśli rezerwacja została dokonana za pośrednictwem strony trzeciej.  

Zwroty  

Za wycieczki zakupione na www.airportdirect.is zwracane są pieniądze na żądanie przynajmniej 24 godziny przed odlotem. Po rozpoczęciu podróży lub świadczeniu usług zwroty nie są dostępne.  W przypadku wycieczek zakupionych za pośrednictwem biur podróży prosimy o zabranie oryginalnego kuponu do biura podróży, a ono zwróci wszystkie koszty po potwierdzeniu odwołania wycieczki w naszym biurze.  

Gwarancje 

Podczas gdy Airport Direct stara się dostarczać dokładne informacje, strona internetowa może zawierać niedokładne, niekompletne lub nieaktualne informacje. Airport Direct nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia w treści strony internetowej i nie zobowiązuje się do aktualizacji takich informacji.  Airport Direct nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem ze strony internetowej lub takich informacji, funkcji, materiałów, usług czy poleganiem na nich.  

Bagaż

Dozwolony bagaż: Cena podstawowa obejmuje jeden bagaż 23 kg i jeden bagaż podręczny oraz niewielki, miękki bagaż podręczny. Pasażerowie mogą poprosić o rezerwację dodatkowego bagażu. Zezwolenie jest uzależnione od dostępnej przestrzeni.


Bagaż nietypowych rozmiarów: Jeśli podróżujesz z rowerami, nartami, zestawami golfowymi lub innym bagażem o nietypowych rozmiarach, możesz zarezerwować naszą usługę ekonomiczną. Zarezerwuj wcześniej online, aby zaoszczędzić czas. 
Zapakowane i niezapakowane rowery można przewozić dzięki naszej usłudze ekonomicznej. Aby uzyskać najlepsze wykorzystanie przestrzeni w bagażniku, zaleca się pakowanie je w pudła. Jeśli nie będą zapakowane, pedały muszą zostać zdemontowane, a łańcuch zakryty. Dodatkowy bagaż zostanie załadowany, jeśli pozwala na to miejsce oraz podlega dodatkowym opłatom.
* Rezerwacja bagażu nietypowych rozmiarów nie jest możliwa przy rezerwacji naszej usługi Premium z powodu braku miejsca

Wi-Fi dla gości

Korzystanie z naszych usług internetowych odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie sprawujemy kontroli nad: 

Nie gwarantujemy: